1902 – 1929

1902
Den 1 mars firade manskören sin 40-årsdag i restaurant Runans stora festvåning vid Brunkebergstorg, som var vackert dekorerad. Hedersordföranden J. A. Nyqvist hälsade alla välkomna och vände sig särskilt till hedersledamöterna hovkapellmästare Conr. Nordqvist och kapten Frans H. L. Ahlström. Som solister medverkade operasångarna Gust. Sjöberg och Åke Wallgren.

1904
Den 24 april medverkade manskören vid en konsert i Kungsholms kyrka. Konserten gavs till förmån för föreningen Mjölkdroppen i Kungsholms församling. Konsertresan detta år gick den 2 juni till Norrköping; den blev en av körens större framgångar. Därtill medverkade också operasångaren Gust. Sjöberg, vilken på ett förtjänstfullt sätt utförde sina solopartier. Dirigent var O. Sandberg. Den 1 september avled J. A. Nyqvist, som under 31 år varit sångföreningens ordförande. Med honom gick en av körens verksammaste medlemmar ur tiden. Det var till stor del hans tjänst att föreningen vid denna tid fått en god ekonomisk ställning. På föreningens bekostnad uppsattes en minnesvård över hans sista vilorum på Lidingö kyrkogård.

1905
Den 16 april gav manskören under Emil Carelius ledning sin sedvanliga vårkonsert i kungl. Vetenskapsakademien. Den fulltaliga publiken uppskattade hörbarligen körens prestationer. Den 12 juli uppvaktade kören prins Gustav Adolf och prinsessan Margareta på Logårdstrappan vid deras ankomst till Stockholm.

1907
Körens dåvarande ordförande, Fred. Hellqvist, tillställde i april Stockholms stadsfullmäktige en skrivelse med hemställan om att kören måste få medverka vid de året förut påbörjade och populära aftonkonserter i Stockholms parker.

1908
Detta år valde manskören den mycket populäre Emil Carelius till sin ordinarie dirigent. Valet blev upptakten till en ny era för sångföreningen. Han förde taktpinnen i 17 år och blev 1925 hedersdirigent, vilken utmärkelse han innehade livet ut.

1912
Sångföreningen firade detta år sitt 50-årsjubileum med en konsert den 3 mars i Musikaliska Akademien stora hörsal. I manskören deltog 84 sångare, därav 20 förste tenorer. Konserten blev en stor succès för manskören och dess dirigent Emil Carelius och en fulltalig publik gav livligt sitt bifall tillkänna. I konserten medverkade även hovsångare John Forsell med några solonummer. Festmiddagen intogs på Hotell Continental och blev en strålande tillställning. Ordföranden Konrad Bodén, kunde i sitt hälsningstal bl. a. hylla närvarande gäster, operasångarna David Björling och Knut Öhrström samt körens tidigare dirigenter, E. Åkerberg; A. Lindström och O. Sandberg. Bland de närvarande pressrepresentanterna märktes Emil Norlander, som höll ett mycket humoristiskt tal. Kören erhöll för första gången stadsfullmäktiges uppdrag att utföra parksång i samband med musikkonserterna på kvällarna. Detta år hade manskören engagemang för Barnens Dag med sång på Skansen och i slupar, rodda av Flottans manskap på Djurgårdsbrunnsviken, med 16 sångare i varje slup. På uppdrag av Stockholms Idrottsförbund medverkade kören med sång på Stadion.

1913
Finlandsresa De 10 maj reste manskören, 60 sångare stark, med ångaren von Döbeln till Helsingfors, där en konsert hölls Pingstdagen i Brandkårshuset inför fullsatt salong. Det blev succès och kören fick mottaga två lagerkransar. Återresan företogs via Åbo, där en lyckad konsert hölls å Svenska Teatern.

1915
Norgeresa Den 22 maj företog manskören en resa till Trondhjem. Ett uppehåll gjordes i Östersund, där en konsert hölls. En utflykt till Frösö kyrka ingick i programmet. Konserten i Trondhjems domkyrka, som var fullsatt, var av hög klass, vartill den goda akustiken i kyrkan till viss del bidrog. Efter fyra dagar återkom kören till Stockolm med vackra och glada minnen.

1916
Körens repetitionslokal under 45 år, gymnastiksalen Skärgårdsgatan 6, fick efter den 13 januari ej längre användas. Skolstyrelsen hade nämligen bestämt att sångarna måste ha gymnastikskor för att undvika golvets nedsmutsande. En sådan bestämmelse kunde ej kören godtaga.

1918
Året var ett verkligt krisår. Kriget hade pågått i fyra år. Kortsystemet gjorde det så gott som omöjligt att anordna de sedvanliga samkvämen. Den 31 mars hade manskören dock ett framträdande med operasångaren Knut Öhrstöm som solist.

1920
Nio parkkonserter hölls under sommaren. Det blev rätt arbetsamt men gav ett gott tillskott tillkörens kassa.

1922
Åter ett jubileumsår. Den 5 mars firade manskören sitt 60-årsjubileum med en konsert på restaurant Fenix. Salongen var till sista plats fylld och kören framträdde i tre avdelningar. Första och sista avdelningen dirigerades av körens förste dirigent Emil Carelius, den andra avdelningen av andre dirigenten Carl-Oscar Othzéa. Efter konserten var middag anordnad i festvåningen för sångare med damer. Bland inbjudna märktes representanter för Svenska Sångarförbundet och Stockholms Sångarförbund. Vid Stockholms Stadshus invigning den 23 juni medverkade manskören såsom en del av Stockholms Sångarförbund under musikdirektör Einar Ralf.

1924
Resa till Estland och Finland Den 24 maj avreste manskören tillsammans med sin dirigent, Emil Carelius, med S/S Kalewipoeg till Reval, där manskören Tallina Meetelaulu Seltsi mötte på kajen. Efter välkomsthyllning tågade den svenska manskören till Estonia konsertsal för generalrepetition. Konserten hölls någon timme senare inför en fulltalig och begeistrad publik. Det var den dittills största framgången på utländsk botten. Två lagerkransar överlämnades till manskören. Hela Estlandsvistelsen lämnade ett bestående angenämt minne. Den 26 maj reste kören vidare med S/S Rügen till Helsingfors, där den välkomnades av sångföreningen ”Svenska Sångare”. På eftermiddagen samma dag hölls konsert i Universitetet inför en fulltalig publik. Nästa dag fortsattes färden till Åbo, där en konsert gavs i Brandkårshuset. Lagerkransar och blommor kom kören till del. Hemfärden skedde med S/S Hebe via Mariehamn, där den fjärde och sista konserten avhölls i Badhussalongen inför en entusiastisk publik som till sista plats fyllde salongen.

1925
Den 10 mars avgick på egen begäran manskörens värderade förste dirigent Emil Carelius. Hans insats i manskörens historia kan aldrig förblekna. Den 6 juni på Svenska Flaggans Dag erhöll sångföreningen ur konungens hand en sidenflagga.

1927
Den 5 mars firade sångföreningen sin 65-årsdag med en danssoaré i Berns Salonger, varvid manskören med operasångare Knut Öhrström svarade för underhållningen. Dessutom medverkade skådespelarna Lars Egge och Valdemar Dahlqvist med känd bravur.