1930 – 1948

1930
Året inleddes med två radiokonserter, varpå följde ytterligare en den 8 juli. Skansenengagemang 1 maj och 24 juli. På Stockholmsutställningen medverkade kören med bl. a. en hymn, komponerad av Moses Pergament i samband med ett friluftsspel, benämnt ”Triangeln och stjärnan”. Utställningens sista söndag 28 september, gav den 110 man starka manskören en avslutningskonsert inför en publik på uppskattningsvis 100.000 personer. Dirigent var musikdirektör Albert Henneberg.

1932
Sitt 70-årsjubileium firade sångföreningen den 6 mars med en konsert på Musikaliska Akademien under musikdirektör Carl-Oscar Othzéns ledning. Överståthållare Henning Elmqvist överlämnade på Stockholms Sångarförbunds vägnar en lagerkrans och erinrade därvid om sångföreningens stora insats på manskörsångens område. Vid den bankett som därefter hölls i Grand Hotells stora sal för sångare med damer, frambar också överståthållaren Stockholms Sångarförbunds hyllning till veteranen, Stockholms Allmänna Sångförening, med ett tack för dess kulturgärning.

1933
En mycket lyckad konsert hölls den 3 mars i Konserthusets stora sal tillsammans med Flottans Musikkår under ledning av Ivar Widner. Manskören under musikdirektör Othzén utförde en avdelning och musikkåren en annan, varefter gemensamt framfördes ”An der schönen blauen Donau”.

1935
Den 30 maj medverkade manskören på Stadion vid Sveriges Riksdags 500-årsjubileum.

1937
Så kom manskören åter fram till ett jubileumsår, det 75:te. Efter omfattande förberedelser, bl. a. utgavs en minnesskrift, kunde den 5 mars 95 sångare ställa upp i Stockholms Konserthus stora sal för en jubileumskonsert. Programmet upptog tre avdelningar, av vilka den första under manskörens mångårige hedersdirigent Emil Carelius ledning omfattade en högtidssång från 25-årsjubiléet, komponerad av körens dåvarande dirigent Aug. Edgren. Under manskörens förste dirigent, Carl-Oscar Othzén, utfördes därefter de bägge senare avdelningarna. Den sista, ”Islandsfärd” av Emil Sjögren, med kör, orgel och piano, blev en värdig och pampig. Vid Konserthusets stora orgel, som användes i stället för orkester, medverkade musikdirektör Erik Erling. För pianosolot svarade en av manskörens förstebasar, dåvarande musikhögskoleeleven Anders Friberg. Kören gjorde en fin insats och hela konserten fick ett storstilat förlopp. Lagerkransar överlämnades från såväl Svenska Sångarförbundet som Stockholms Sångarförbund samt från Sångarföreningen Muntra Musikanter i Helsingfors. Den efterföljande banketten för sångare med damer jämte övriga gäster, över 200 personer, hölls i Grand Hotells spegelsal.

1938
Den 1 maj var manskören engagerad av Skansen för en konsert på Solliden och åter på samma plats fick manskören ge en konsert den 6 juni på Svenska Flaggans Dag.

1939
Den 16 maj hade manskören ett framträdande i radio och den 6 juni en konsert på Skansen. Sedan kom åter ett radioframträdande från Konserthuset den 6 november tillsammans med Svea Livgardes musikkår.

1941
Skansen återkom även detta år. Manskören fick nämligen den 6 juni ge en konsert på Solliden.

1942
Under detta, det andra världskrigets tredje år, firade manskören den 7 mars sitt 80-årsjubileum med en konsert i Konserthusets stora sal. Dirigent var Carl-Oscar Othzén. Kören, 65 man, framförde bl. a. ”Ett Bondbröllop” av Aug. Söderman samt ”Matrossång” ur operan Den flygande holländaren, med pianoackompanjemang av Gösta Edling. Vidare medverkade Olle Wahlström och Carl Skylling med gluntsång. Efter konserten samlades sångarna med damer och gäster till bankett på Hotell Continental. Detta år lämnade musikdirektör Othzén sitt dirigentskap för manskören efter 11 års framgångsrikt arbete.

1943
Till förmån för Norgehjälpen medverkade manskören under sin nye dirigent, Erik Ehnwall, den 5 maj med ett konsertprogram i Medborgarhuset.

1944 – 45
Under världskrigets sista år hade repetitionerna visserligen pågått som vanligt, men engagemangen uteblev. Under dessa år hölls likväl de sedvanliga parkkonserterna, vårsoaréerna och sången den 6 november.

1946
Vid den s.k. Stadshagsmässan den 13 april utförde manskören ett sångprogram.

1947
den 31 augusti företog manskören en bussutflykt till Mariefred. En konsert hölls i kyrkan därstädes. Gripsholms slott besågs och några sånger sjöngs på borggården. Efter den sedvanliga konserten i Riddarholmskyrkan den 6 november hade manskören en radiokonsert i Musikaliska Akademien.

1948
Konsertresan till Karlskoga den 28 augusti var ovanligt lyckad. Konserten ägde rum i Bofors församlingshus inför en talrik publik. Henresan företogs via Julita, där även en konsert gavs i parken.